خط خطی های من....

دیشب که نمیدانستم برای کدامین گریه ام بگریم خندیدم ....

بهمن 92
2 پست
دی 92
7 پست